KLAUZULA INFORMACYJNA - klienci

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest ODNOWA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWA z siedzibą w Pszczynie, adres: ul. Zdrojowa 65, 43-200 Pszczyna, KRS: 0000123837, NIP: 6380000132, REGON: 000452334.

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo kontaktować się na adres email: odo@mebleodnowa.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

Podstawa przetwarzania:

odpowiedzi na Państwa zapytanie, przedstawienia oferty, kontaktu związanego z ofertą, zawarcia umowy, dostawy/realizacji zamówionych produktów i usług, wzajemnych rozliczeń, realizacji ewentualnych zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO

wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub w celu wykonania obowiązków w zakresie identyfikacji kontrahenta i rejestracji transakcji wynikających z regulacji dotyczących prania pieniędzy;

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

marketingu bezpośredniego produktów i usług tj. przekazywania, wyświetlania, przesyłania informacji handlowych (np. informacji o promocjach, konkursach, grach, ofertach handlowych lub propozycjach nabycia); a na podstawie dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych;

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług, w celach analitycznych i statystycznych;

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora;

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia;

rozliczeń wewnętrznych z dostawcami towarów, prowadzenia audytów wewnętrznych

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane kontrahentom Administratora o ile przekazanie danych pozostaje w związku z realizacją zawartej umowy, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, audytowe, rachunkowe, ubezpieczeniowe, finansowe, ochrony osób i mienia, dostawcom usług IT, firmom kurierskim i transportowym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, uczestniczącym w organizacji akcji marketingowych i programów lojalnościowych.

Przekazywanie danych poza EOG

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Okres przez który dane będą przechowywane

W przypadku przygotowania dla Państwa oferty dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres ważności oferty oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy. W przypadku zawarcia umowy Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa. Tam, gdzie dane osobowe przetwarzane są w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe przetwarzane będą przez okres działalności Administratora na rynku i realizowania przez niego wskazanych celów. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w tych celach. Jeśli dane przetwarzane są w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa jest konieczne. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Źródło pochodzenia danych

Przetwarzamy dane udostępnianie przez Państwa a także dane pochodzące ze stron internetowych a w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także z publicznych rejestrów. Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne.